اخبار

ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای عالی عتف اعلام کرد که با توجه به اهمیت توسعه پسادکتری، در قانون برنامه پنجساله هفتم یک بند به این امر مهم اختصاص داده شده است.

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی از سوی نهاد ریاست جمهوری در مورخ 1403/04/13 ابلاغ شد.

دبیرخانه شورای عالی عتف اعلام کرد که با توجه به اهمیت توسعه پسادکتری، در قانون برنامه پنجساله هفتم  یک بند به این امر مهم اختصاص داده شده است.

بند ب ماده 94: "موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد(20%) از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره های پسادکترای کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضا محور طبق آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) اختصاص دهند."

 

لازم به ذکر است آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در تاریخ 1401/12/07 به تصویب جلسه 212 کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید و در تاریخ 1401/12/10 با شماره3/12/011543 ابلاغ گردید. در این آیین‌نامه چهار نوع دوره پسادکتری شامل دوره تحقیقات بنیادی، دوره تحقیقات کاربردی، دوره فناوری و دوره صنعتی تعیین شده است که دانش آموختگان واجد شرایط می‌توانند در این دوره های پسادکتری به انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مورد نیاز بپردازند.

 

۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۱:۳۱
تعداد بازدید : ۶۳