کارگزاران

·      صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

·       دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·       مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

 

 

تعداد کارگزاران : 3 سازمان