اخبار

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری تحقیقات کاربردی شورای عالی عتف ))

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری تحقیقات کاربردی شورای عالی عتف ))

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری تحقیقات کاربردی شورای عالی عتف ))

مدت ارسال نهایی و ثبت درخواست فراخوان اول در سامانه پسادکتری تحقیقات کاربردی تا تاریخ 20/07/1402 تمدید شد.

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱:۰۱
تعداد بازدید : ۲,۲۷۲