1.      دبیر کل شورای عالی عتف و رئیس کارگروه

2.      دبیر کارگروه

3.      نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4.      نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5.      نماینده وزارت جهاد کشاورزی

6.      نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

7.      نماینده وزارت نفت

8.      نماینده وزارت دفاع و نیروهای مسلح

9.      نماینده وزارت نیرو

10. نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

11. نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

12. نماینده دانشگاه آزاد اسلامی

13. دو نفر صاحب­نظر در حوزه پژوهش و فناوری

تعداد اعضاء کارگروه : 13 نفر