مشوق ها و حمایت ها

حمایت ها و مشوق ها :                                                                                                            

حمایت از دوره‌های پسا‌دکتری توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، هیچ مغایرتی با سایر دوره های پسادکتری موجود که توسط مراکز علمی کشور، صندوق ها و نهادها، اجرا می شود ندارد. به این منظور دبیرخانه شورای عالی عتف طرح های پژوهشی متقاضیان پسادکتری را بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن، از محققان پسادکتری مشمول، بر اساس ماده 4 آئین نامه حمایت لازم را می‌نماید.

حقوق و مزایای ماهانه محقق پسادکتری معادل 80 درصد حقوق و مزایای ماهانه استادیار پایه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی تا 90 درصد، در دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی تا 50 درصد و در دوره پسادکتری فناوری تا 40 درصد از آن را حمایت می‌نماید. بدیهی است مابه‌التفاوت مبلغ حقوق و مزایای ماهانه تا سقف مقرر را باید مؤسسه/ مرکز فناوری/ واحد صنعتی میزبان (پذیرنده محقق پسادکتری) پرداخت کند.